Εθνικές Προτεραιότητες 2018

  • Νέοι μετανάστες και πρόσφυγες και νέοι που δραστηριοποιούνται σε δράσεις σχετικές με το μεταναστευτικό κύμα, με έμφαση στις περιοχές που το υποδέχονται.
  • Ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των νέων που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες λόγω οικονομικών και κοινωνικών καταστάσεων οπότε και χαρακτηρίζονται ως νέοι με λιγότερες ευκαιρίες (π.χ. νέοι NEETs -not in education, employment or training-, νέοι μακροχρόνια άνεργοι, νέοι σε δυσπρόσιτες περιοχές, νέοι κοινωνικά περιθωριοποιημένων ομάδων)
  • Συμβολή στην αναγνώριση του ποιοτικού youth work στην Ελλάδα
  • Προώθηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης ως βασικού εργαλείου στην ανάπτυξη δεξιοτήτων των νέων
  • Στήριξη δράσεων που υλοποιούνται στην περιφέρεια, σε προσπάθεια στήριξης των κοινωνιών της περιφέρειας και ιδιαιτέρως των νέων που επιλέγουν να μείνουν εκεί. Ενίσχυση της ιδιότητας του ενεργού πολίτη, ιδιαίτερα σε αυτές τις περιοχές, που χαρακτηρίζονται από μικρότερου μεγέθους κοινωνίες στις οποίες το αντίκτυπο ενεργοποίησης των νέων μεγεθύνεται.
  • Αναγκαιότητα διάχυσης του Προγράμματος τόσο σε ευρύτερο κοινό όσο και σε ομάδες-στόχους πολλών διαφορετικών χαρακτηριστικών (όχι μονομερές αντίκτυπο), με ενίσχυση των πρωτοεμφανιζόμενων αιτούντων.