Αποτελέσματα αξιολόγησης Βασική Δράση ΚΑ2 για το Round 1 / 2021

Αποτελέσματα αξιολόγησης Βασική Δράση ΚΑ2 για το Round 1 / 2021

Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση των αιτήσεων για τη Βασική Δράση ΚΑ2 στο Round 1 / 2021 για το πρόγραμμα Erasmus+ / Youth. Οι αιτήσεις για χρηματοδότηση στη Βασική Δράση ΚΑ2 του Erasmus+ / Youth συνολικά ήταν 61.

Αποτελέσματα Βασικής Δράσης ΚΑ2 για το Erasmus+ / Youth
Από τις 61 αιτήσεις που έγιναν για τη Βασική Δράση ΚΑ2 στο Round 1 / 2021 προέκυψαν:

10 εγκεκριμένες
49 αναπληρωματικές
0 απορριφθείσες
2 άκυρες

Οι εγκεκριμένες αιτήσεις κατανέμονται ως εξής:

6 στην KA220-YOU Συμπράξεις συνεργασίας
4 στην KA210-YOU Συμπράξεις μικρής κλίμακας

Ενημερωθείτε για τις:

Εγκεκριμένες ΚΑ220

Εγκεκριμένες ΚΑ210

Αναπληρωματικές ΚΑ220

Αναπληρωματικές ΚΑ210

Άκυρες αιτήσεις ΚΑ220

Άκυρες αιτήσεις ΚΑ210