FAQs-Βασικές Δράσεις-Συμπλήρωση Αίτησης


Μέχρι πόσες αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από τον ίδιο αιτούντα στην ίδια περίοδο υποβολής αιτήσεων ;

Δεν υπάρχει κάποιος τέτοιος περιορισμός.

Μπορεί ένας δικαιούχος του Προγράμματος που δεν έχει ολοκληρώσει το εγκεκριμένο του σχέδιο, να υποβάλλει κι άλλη αίτηση σε επόμενη περίοδο υποβολής αιτήσεων;

Δεν υπάρχει κάποιος τέτοιος περιορισμός.

Ποια είναι τα έγγραφα τα οποία θα πρέπει να επισυνάπτονται στο ηλεκτρονικό έντυπο της αίτησης;

Βάσει του Καταλόγου ελέγχου της αίτησης θα πρέπει να έχουν επισυναφθεί τα ακόλουθα έγγραφα:

 • Υπεύθυνη Δήλωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο που αναφέρεται στην αίτηση.
 • Οι εξουσιοδοτήσεις του κάθε εταίρου προς τον αιτούντα υπογεγραμμένες από τους αντισυμβαλλόμενους.
 • ναλυτικό χρονοδιάγραμμα για κάθε μία από τις δραστηριότητες που δηλώνονται στην αίτηση.

Προσοχή!!! Θα πρέπει να συμπληρώνεται η ορθή φόρμα που δίδεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πως μπορώ να βρω εταίρους;

Αναζήτηση εταίρων μπορείτε να κάνετε μέσω του Δικτύου Eurodesk στέλνοντας email στο Eurodesk@inedivim.gr ή μέσω της βάσης OTLAS του Salto.

Πρέπει στο στάδιο της αίτησης να επισυνάπτεται το πρόγραμμα της δραστηριότητας;

Ναι, στην αίτηση θα πρέπει να επισυνάπτεται και το χρονοδιάγραμμα της δραστηριότητας ανάλογα την Βασική Δράση για την οποία αιτήστε.

Πώς διαμορφώνεται η κατηγορία « Κάλυψη των οργανωτικών δαπανών» (Βασική Δράση 1) σε περίπτωση επιχορήγησης δημοσίων φορέων περιφερειακού ή εθνικού επιπέδου, ενώσεων περιφερειών, ευρωπαϊκών ομίλων εδαφικής συνεργασίας ή κερδοσκοπικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στην εταιρική κοινωνική ευθύνη;

Στην περίπτωση αυτή, η συγκεκριμένη κατηγορία μειώνεται κατά 50%

Πως ορίζεται η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ των εταίρων με στόχο την ομαλή υλοποίηση όλων των σταδίων ενός εγκεκριμένου σχεδίου κινητικότητας στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1;

Σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο Οδηγός του Προγράμματος για την ομαλή συνεργασία και την αποφυγή παρανοήσεων, συνιστάται οι εταίροι ενός εγκεκριμένου σχεδίου κινητικότητας να υπογράφουν ένα συμφωνητικό μεταξύ τους στο οποίο θα αναφέρονται ξεκάθαρα οι υποχρεώσεις (ρόλοι/ αρμοδιότητες) και η οικονομική συνεισφορά του κάθε συμβαλλόμενου. Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε τον Οδηγό του Προγράμματος (Παράρτημα/1. Πριν από την Κινητικότητα /Α. Συμφωνία μεταξύ των Εταίρων του Σχεδίου).

Σε ποιες Βασικές Δράσεις, οι συμμετέχοντες δικαιούνται το πιστοποιητικό Youthpass;

Οι συμμετέχοντες δικαιούνται να λάβουν το πιστοποιητικό Youthpass μετά την λήξη του εγκεκριμένου σχεδίου, προς το παρόν μόνο στην Βασική Δράση 1.

Τι σημαίνει η χρηματοοικονομική ικανότητα για έναν οργανισμό/φορέα;

Οι αιτούντες πρέπει να διαθέτουν σταθερές και επαρκείς πηγές χρηματοδότησης ώστε να είναι σε θέση να υλοποιούν τις δραστηριότητές τους καθ’όλη τη διάρκεια του σχεδίου ή του οικονομικού έτους της επιχορήγησης, και να μπορούν να συνεισφέρουν στη χρηματοδότησή του.

Τι σημαίνει η διαχειριστική επάρκεια για έναν οργανισμό/φορέα;

Οι αιτούντες θα πρέπει να αποδείξουν ότι διαθέτουν τις επαγγελματικές ικανότητες και τα προσόντα που απαιτούνται για την υλοποίηση του προτεινόμενου σχεδίου.

Ποιο είναι το ανώτατο όριο χρηματοδότησης για μία δραστηριότητα στο πλαίσιο της Βασικής Δράσης 1;

Δεν ορίζεται ανώτατο όριο χρηματοδότησης. Ωστόσο στον Οδηγό του Προγράμματος εμφανίζονται αναλυτικά όλα τα ποσά σε κάθε επιμέρους κατηγορία.

Μπορούμε στο ίδιο έντυπο να αιτηθούμε μία Ανταλλαγή Νέων ως φιλοξενία και μία ως αποστολή;

Η αίτηση θα πρέπει να κατατεθεί στη Εθνική Μονάδα Συντονισμού και στο ίδιο έντυπο θα πρέπει να δηλωθούν οι δύο Ανταλλαγές Νέων ως διαφορετικές δραστηριότητες.

Θέλω να υλοποιήσω μία Ανταλλαγή Νέων. Τι σημαίνει η προπαρασκευαστική συνάντηση και πώς μπορώ να δηλώσω τη συνάντηση αυτή στην αίτηση;

Σε ένα πρόγραμμα ανταλλαγής η προπαρασκευαστική συνάντηση δίνει τη δυνατότητα να συναντηθούν οι εκπρόσωποι των ομάδων στη χώρα που φιλοξενεί τη δραστηριότητα, πριν την υλοποίηση της κυρίως ανταλλαγής, και να οριστικοποιήσουν από κοινού τις πρακτικές διευθετήσεις (διαμονή, διατροφή, μετακινήσεις), αλλά και να αποφασίσουν για κάθε ζήτημα που έχει προκύψει. Η διάρκεια της συνάντησης αυτής είναι το ανώτερο δύο ημέρες (χωρίς να συμπεριληφθούν οι ημέρες ταξιδιού) και ο αριθμός των συμμετεχόντων είναι ένας από κάθε χώρα που συμμετέχει στο πρόγραμμα ανταλλαγής. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί σε δύο, σε περίπτωση που ο δεύτερος είναι ένας από τους νέους που θα συμμετάσχουν στην ανταλλαγή.
Προκειμένου να δηλώσει κάποιος την προπαρασκευαστική συνάντηση θα πρέπει στο πεδίο της αίτησης G1. Λεπτομερής περιγραφή Δραστηριοτήτων να προσθέσει μία νέα δραστηριότητα και να επιλέξει την κατηγορία «Προπαρασκευαστική συνάντηση-Ανταλλαγή Νέων». Η ανώτερη διάρκεια σε ημέρες είναι 2 και ο ανώτατος αριθμός ανά χώρα είναι 2 (εφόσον συμμετέχει και ένας νέος που θα λάβει μέρος στην ανταλλαγή).

Προσοχή! Οι δαπάνες για τη διαμονή των συμμετεχόντων δηλώνονται στο πεδίο Ειδικές κατηγορίες δαπανών κατ’ εξαίρεση.

Σε ποιες χώρες μπορεί ένας νέος να συμμετάσχει σε σχέδιο της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας

Νέοι από την Ελλάδα μπορούν να συμμετάσχουν σε σχέδιο Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας το οποίο να υλοποιείται σε χώρα του Προγράμματος (εκτός της Ελλάδας) ή σε γειτονική χώρα ή σε άλλες χώρες εταίρους. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε τον κατάλογο με τις χώρες αυτές στον Οδηγό του Προγράμματος στο Πεδίο Επιλέξιμες Χώρες.

Ποια έξοδα καλύπτονται κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας;

Τα έξοδα τα οποία καλύπτονται για τον εθελοντή, κατά τη διάρκεια της εθελοντικής του υπηρεσίας περιλαμβάνουν τις δαπάνες ταξιδιού, διαμονής, διατροφής, όπως επίσης και η ιατροφαρμακευτική του περίθαλψη.

Έχω συμμετάσχει σε σχέδιο Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας στο Πρόγραμμα Youth in Action (Νέα Γενιά σε Δράση). Μπορώ να συμμετάσχω σε σχέδιο Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας στο Πρόγραμμα Erasmus+;

Όχι. Εξαιρούνται οι συμμετέχοντες σε σχέδια Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας μικρής διάρκειας (από δύο εβδομάδες μέχρι 2 μήνες).

Τι κατηγορίες Πιστοποίησης μπορεί να λάβει ένας οργανισμός;

Ένας οργανισμός μπορεί να επιλέξει να πιστοποιηθεί ως φορέας αποστολής, υποδοχής, συντονιστής. Υπάρχει δυνατότητα ένας οργανισμός να λάβει πιστοποίηση και για τις τρεις κατηγορίες.

 • Φορέας αποστολής: ΜΟΝΟ για αποστολή εθελοντών.
 • Φορέας υποδοχής: ΜΟΝΟ για υποδοχή εθελοντών.
 • Συντονιστής φορέας:
 1. Έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτηση προς την Εθνική Μονάδα Συντονισμού.
 2. Έχει τη δυνατότητα αποστολής ή υποδοχής εθελοντών ΜΟΝΟ στην περίπτωση που έχει λάβει πιστοποίηση για τις ανωτέρω κατηγορίες.
 3. Λαμβάνει την επιχορήγηση και φέρει την ευθύνη για την οργάνωση διοικητικών και οικονομικών ζητημάτων.
  Φέρει την υποχρέωση υποβολής της τελικής αναφοράς του εγκεκριμένου σχεδίου προς την Εθνική Μονάδα Συντονισμού.

Τι είναι η Online γλωσσική υποστήριξη (Online Linguistic Support- OLS) και σε ποιους συμμετέχοντες στο Erasmus +/ τομέας Νεολαία παρέχεται;

Η διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη Erasmus+ (OLS) έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίξει την εκμάθηση γλωσσών.
Νέοι που θα συμμετέχουν σε δραστηριότητα Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας (EVS) με διάρκεια 2- 12 μήνες έχουν τη δυνατότητα να επωφεληθούν από τη γλωσσική διαδικτυακή υποστήριξη που τους προσφέρει το Erasmus+. Η διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη Erasmus+ περιλαμβάνει μια υποχρεωτική αξιολόγηση των γλωσσικών ικανοτήτων και προαιρετικά γλωσσικά μαθήματα.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικτυακή γλωσσική υποστήριξη Erasmus+ (OLS) μπορείτε να ανατρέξετε στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://erasmusplusols.eu/

Τι δικαιολογητικά δέχεται η Ε.Μ.Σ. για την αμοιβή των technicians;

Δεν υπάρχει περιορισμός στα δικαιολογητικά που πρέπει να σταλούν στην Ε.Μ.Σ. αρκεί να αποτελούν ορθά νόμιμα παραστατικά.

Σε ποια κατηγορία δαπανών υπάγονται οι αμοιβές των εκπαιδευτών;

Οι αμοιβές των εκπαιδευτών καλύπτονται από την κατηγορία «Κάλυψη Οργανωτικών Δαπανών-Organisational Support».

Σε ποια σεμινάρια τα οποία ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του Salto υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής;

Υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής στα σεμινάρια του Salto τα οποία υποστηρίζονται από την Ελληνική Εθνική Μονάδα Συντονισμού (ΕΜΣ) και τα οποία ταυτόχρονα αναρτώνται στην ιστοσελίδα μας μαζί με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Για όλα τα υπόλοιπα σεμινάρια υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής, χωρίς ωστόσο να μπορούν να καλυφθούν οι δαπάνες από την ΕΜΣ, εφόσον δεν υποστηρίζονται από αυτήν. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να ανατρέξετε στις πληροφορίες που αναρτώνται στο Salto για το κάθε σεμινάριο ξεχωριστά.

Ο συμμετέχων σε ένα σεμινάριο TCA θα πρέπει υποχρεωτικά να εκπροσωπεί κάποια οργάνωση;

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν εκπροσωπεί κάποιον φορέα/οργάνωση, θα πρέπει να δηλωθεί στην αίτηση η επιλογή “individual” και να γίνει αναλυτική αναφορά στους λόγους και στα κίνητρα συμμετοχής.

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στο Πρόγραμμα;

Ανά Βασική Δράση, οι επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί ποικίλουν.
Αναλυτικά:
Στη Βασική Δράση 1 (Ανταλλαγές Νέων, Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία, Κινητικότητα youth workers),επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί είναι οι ακόλουθοι:

 • μη κερδοσκοπική οργάνωση,ένωση, ΜΚΟ
 • ευρωπαϊκή ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στον τομέα της Νεολαίας
 • κοινωνική επιχείρηση
 • δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο
 • άτυπη ομάδα νέων

όπως επίσης:

 • δημόσιος φορέας σε ένωση περιφερειών
 • ευρωπαϊκός όμιλος εδαφικής συνεργασίας
 • κερδοσκοπικός φορέας που δραστηριοποιείται στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Ανάλογα τη δραστηριότητα, επιλέξιμοι συμμετέχοντες είναι οι ακόλουθοι:

 • Στις Ανταλλαγές Νέων δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι μεταξύ 13-30 ετών/li>
 • Στην Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι μεταξύ 17-30 ετών
 • Στα σχέδια κινητικότητας των youth workers δεν υπάρχει ηλικιακό όριο.

Στη Βασική Δράση 2 (Στρατηγικές Συμπράξεις στον τομέα της Νεολαίας), επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί είναι οι ακόλουθοι:

 • ίδρυμα ανώτατης / τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • σχολείο/ ινστιτούτο/ εκπαιδευτικό κέντρο
 • μη κερδοσκοπική οργάνωση,ένωση, ΜΚΟ
 • δημόσια ή ιδιωτική, μικρή , μεσαία ή μεγάλη επιχείρηση (περιλαμβανομένων των κοινωνικών επιχειρήσεων)
 • δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο
 • κοινωνικός εταίρος ή άλλος εκπρόσωπος του εργασιακού τομέα
 • ερευνητικό ινστιτούτο
 • ίδρυμα
 • κέντρο διεπιχειρησιακής κατάρτισης
 • επιχειρήσεις που παρέχουν από κοινού κατάρτιση
 • πολιτιστικός οργανισμός, βιβλιοθήκη, μουσείο
 • φορέας που παρέχει υπηρεσίες επαγγελματικού προσανατολισμού, επαγγελματικής συμβουλευτικής και ενημέρωσης
 • οργανισμός επικύρωσης γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής και άτυπης μάθησης
 • ευρωπαϊκή ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στον τομέα της Νεολαίας
 • άτυπη ομάδα νέων

Στη Βασική Δράση 3- Διαρθρωμένος Διάλογος: Συναντήσεις νέων και αρμοδίων για τη λήψη αποφάσεων στον τομέα της Νεολαίας, επιλέξιμοι συμμετέχοντες οργανισμοί είναι οι ακόλουθοι:

 • μη κερδοσκοπική οργάνωση,ένωση, ΜΚΟ
 • ευρωπαϊκή ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στον τομέα της Νεολαίας κοινωνική επιχείρηση
 • δημόσιος φορέας σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο

Οι νέοι που θα συμμετέχουν στο σχέδιο θα πρέπει να είναι 13-30 ετών ενώ για τους αρμοδίους για τη λήψη αποφάσεων δεν υπάρχει ηλικιακό όριο.

Μπορούμε στο ίδιο έντυπο της Βασικής Δράσης 1 να αιτηθούμε για περισσότερες από μια δραστηριότητες;

Μπορείτε εφόσον οι δραστηριότητες έχουν ίδια στόχευση και ίδια θεματική.

Για τι είδους υπηρεσίες μπορούν οι δικαιούχοι να συνάψουν συμβάσεις υπεργολαβίας για την ανάπτυξη ενός Πνευματικού Προϊόντος (Intellectual Output);

Η σύναψη συμβάσεων υπεργολαβίας για παροχή υπηρεσιών περιορίζεται στις υπηρεσίες που δεν μπορούν να παρασχεθούν από τους δικαιούχους για δεόντως αιτιολογημένους λόγους. Στην περίπτωση αυτή το αίτημα επιχορήγησης θα πρέπει να ενταχθεί στην κατηγορία δαπανών κατ’ εξαίρεση.

Προσοχή!! Ο δικαιούχος δεν μπορεί να αναθέσει με σύμβαση υπεργολαβίας όλη την ανάπτυξη ενός πνευματικού προϊόντος.

Εάν για την ανάπτυξη ενός πνευματικού προϊόντος απαιτείται η συνάντηση των κατηγοριών προσωπικού της σύμπραξης που εμπλέκονται με αυτό (π.χ. κατηγορία προσωπικού ερευνητής), μπορούν να καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησής τους από την κατηγορία δαπανών για τις διακρατικές συναντήσεις;

Οι δαπάνες μετακίνησής τους δεν μπορούν να καλυφθούν από την κατηγορία δαπανών για τις διακρατικές συναντήσεις, γιατί στην συγκεκριμένη κατηγορία η επιχορήγηση δεν αφορά στην ανάπτυξη των πνευματικών προϊόντων, αλλά, όπως αναφέρεται και στον Οδηγό Προγράμματος, από τη συγκεκριμένη κατηγορία καλύπτονται δαπάνες που σχετίζονται με συναντήσεις για την υλοποίηση και το συντονισμό του σχεδίου.

Υπάρχει η δυνατότητα να εγκριθεί σχέδιο με επιχορήγηση στην κατηγορία δαπανών πνευματικά προϊόντα (Intellectual Outputs) και χωρίς επιχορήγηση στην κατηγορία δαπανών πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις (Multiplier Events);

Ναι, υπάρχει η δυνατότητα αυτή. Δεν μπορεί, ωστόσο, να εγκριθεί σχέδιο με επιχορήγηση μόνο για την κατηγορία δαπανών πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις (Multiplier Events), χωρίς την ανάπτυξη πνευματικών προϊόντων (Intellectual Outputs). Αυτό αιτιολογείται από το γεγονός ότι οι πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις έχουν ως στόχο την ανταλλαγή και διάδοση των πνευματικών προϊόντων ενός σχεδίου.

Ποια είναι η διαδικασία εναλλακτικής υποβολής της αίτησης σε περίπτωση ένας αιτών δεν μπόρεσε μέχρι την καθορισμένη προθεσμία να υποβάλει την αίτησή του ηλεκτρονικά;

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος που οφείλεται στην κεντρική βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο αιτών δεν μπορεί να υποβάλει εμπρόθεσμα την ηλεκτρονική του αίτηση, η ΕΜΣ ελέγχει εάν οι λόγοι καθυστέρησης πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Ύπαρξη απόδειξης ότι έχει πραγματοποιηθεί προσπάθεια υποβολής της αίτησης πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής, όπως ορίζεται από τον Οδηγό Προγράμματος για κάθε συγκεκριμένη περίοδο υποβολής αιτήσεων.
 • Έγγραφη ενημέρωση προς την ΕΜΣ εντός δύο ωρών από το πέρας της προθεσμίας υποβολής.
 • Αποστολή της αίτησης προς την ΕΜΣ, μέσω ηλεκτρονικής επιστολής, εντός δύο ωρών από το πέρας της προθεσμίας υποβολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasmusplus-youth@inedivim.gr

Ποιος είναι ο αριθμός συμμετεχόντων Προπαρασκευαστικής Συνάντησης;

Αριθμός συμμετεχόντων Προπαρασκευαστικής Συνάντησης:
Σύμφωνα με τον Οδηγό Προγράμματος στην προπαρασκευαστική συνάντηση λαμβάνει μέρος ένας συμμετέχων ανά ομάδα. Ο αριθμός των συμμετεχόντων μπορεί να αυξηθεί σε 2, υπό την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον ένας από τους συμμετέχοντες είναι νέος που συμμετέχει στη δραστηριότητα.
Σε αυτή την περίπτωση ο ένας συμμετέχων μπορεί να είναι αρχηγός ομάδας (group leader), ο οποίος είναι ένας ενήλικας που συνοδεύει τους νέους που συμμετέχουν στη δραστηριότητα κινητικότητας Ανταλλαγής Νέων, ή μπορεί να είναι συνοδός (accompanying person), ο οποίος είναι πρόσωπο που συνοδεύει συμμετέχοντες – εκπαιδευόμενους, προσωπικό ή άτομα που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας – με ειδικές ανάγκες (δηλαδή με αναπηρίες), υπό την προϋπόθεση ότι θα συμμετέχει στην Προπαρασκευαστική Συνάντηση – Ανταλλαγές νέων, νέος με ειδικές ανάγκες (δηλαδή με αναπηρίες). Το δεύτερο άτομο υποχρεωτικά πρέπει να είναι νέος που συμμετέχει στη δραστηριότητα κινητικότητας Ανταλλαγής Νέων.