Λίγα λόγια για το Erasmus+

test

Το πρόγραμμα Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εκπαίδευση, την Κατάρτιση, τη Νεολαία, και τον Αθλητισμό για το διάστημα 2021-2027. Ο γενικός στόχος του Erasmus+ είναι, μέσω της διά βίου μάθησης, να υποστηρίξει την εκπαιδευτική, επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των ατόμων που συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, στην Ευρώπη και πέραν αυτής, συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη, τη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, την προώθηση της καινοτομίας και την κοινωνική συνοχή και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας και της ενεργού συμμετοχής στα κοινά.

Κύριο μέλημα του προγράμματος είναι να προσεγγίσει και να υποστηρίξει άτομα με λιγότερες ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με αναπηρία και μεταναστών, καθώς και πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζουν σε απομακρυσμένες περιοχές ή αντιμετωπίζουν κοινωνικοοικονομικές δυσκολίες.

Για την επίτευξη του γενικού και των επιμέρους στόχων του, το πρόγραμμα Erasmus+ προβλέπει την υλοποίηση των ακόλουθων δράσεων κατά την περίοδο 2021-2027:

Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων
Βασική Δράση 2: Συνεργασία μεταξύ οργανισμών και ιδρυμάτων
Βασική Δράση 3: Υποστήριξη για τη χάραξη πολιτικής και τη συνεργασία

Ο τομέας της Νεολαίας υποστηρίζει τους νέους, ώστε να καλλιεργήσουν πλήθος δεξιοτήτων μέσα από τις μεθόδους της μη τυπικής και άτυπης μάθησης. Οι δραστηριότητες μάθησης στον τομέα της Νεολαίας θεωρείται ότι έχουν ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο στους νέους, καθώς και στους εμπλεκόμενους οργανισμούς, στις κοινότητες στις οποίες διεξάγονται οι εν λόγω δραστηριότητες, στον ίδιο τον τομέα της νεολαίας και στον ευρωπαϊκό οικονομικό και κοινωνικό τομέα γενικότερα.

Για τη χώρα μας, Εθνικός Οργανισμός / Εθνική Μονάδα Συντονισμού του προγράμματος Erasmus+ για τους τομείς Νεολαία και Αθλητισμός έχει οριστεί το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), ενώ η Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Erasmus+ για τους τομείς της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης είναι το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Λογότυπο Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου ΜάθησηςLogoIKY


Εκδηλώσεις Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νέων

EL_twitter


web_banner_970X250px