Διαπίστευση Erasmus 2021−2027

Η πρόσκληση για απόκτηση διαπίστευσης Erasmus γίνεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021−2027. Η διαπίστευση Erasmus αποτελεί εργαλείο και απαραίτητη προϋπόθεση για την απλοποιημένη πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης στη Βασική Δράση 1 (Key Acton 1). Κάνετε αίτηση έως 31.12.2021 για να αποκτήσετε τη διαπίστευση.

Τι είναι η διαπίστευση Erasmus

Η διαπίστευση Erasmus αναφέρεται στην προγραμματική περίοδο 2021−2027 και είναι απαραίτητη για να μπορεί ένας φορέας να υλοποιεί δραστηριότητες κινητικότητας στον τομέα της Νεολαίας με τρόπο συστηματικό. Συγκεκριμένα:

 • Διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση από την Key Action 1.
 • Επιβεβαιώνει ότι ο φορέας διαθέτει επιχειρησιακή ικανότητα και μέσα για να οργανώνει υψηλής ποιότητας δραστηριότητες κινητικότητας.

Αποτελεί καταγραφή στόχων και δράσεων που έχουν οι φορείς για να οργανώσουν και να εκτελέσουν δραστηριότητες κινητικότητας. Την ισχύ της διαπίστευσης παρακολουθεί και ελέγχει η Εθνική Μονάδα Συντονισμού ΙΝΕΔΙΒΙΜ για το πρόγραμμα Erasmus Youth.

Ποιοι είναι οι στόχοι της διαπίστευσης Erasmus

Η διαπίστευση Erasmus λειτουργεί υποστηρικτικά στους φορείς που επιθυμούν να χρηματοδοτηθούν και έχει τους ίδιους τους στόχους που έχει το πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, με τη διαπίστευση Erasmus επιδιώκεται:

 • Η ενίσχυση της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των νέων με δραστηριότητες μη τυπικής και άτυπης μαθησιακής κινητικότητας.
 • Η υποστήριξη της ενεργού συμμετοχής των νέων στη δημοκρατική ζωή.
 • Η προώθηση της ποιοτικής εργασίας για νέους με την καλλιέργεια ικανοτήτων σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα και την υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης όσων εργάζονται με και για τους νέους.
 • Η υποστήριξη εννοιών όπως ένταξη και πολυμορφία, διαπολιτισμικός διάλογος, αλληλεγγύης, ίσες ευκαιρίες και ανθρώπινα δικαιώματα για όλους τους νέους στην Ευρώπη.

Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση

Κάνουν αίτηση για να αποκτήσουν τη διαπίστευση:

 • Δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς εκπαίδευση, κατάρτιση, νεολαία και αθλητισμός.
 • Άτομα που εργάζονται με και για νέους, ακόμη και αν δεν ανήκουν σε κάποιον φορέα.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να είναι εγκατεστημένοι σε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες  χώρες που συνεργάζονται με το πρόγραμμα Erasmus.

Για τη συμμετοχή δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία και συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus+ 2014-2020.

Προϋποθέσεις πρόσβασης στη χρηματοδότηση

Οι φορείς που επιθυμούν να κάνουν αίτηση για τη διαπίστευση Erasmus και να μπορούν να ολοκληρώνουν δράσεις κινητικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος πρέπει να διαθέτουν:

 • Επαρκή επιχειρησιακή ικανότητα και εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών στον τομέα της νεολαίας.
 • Ικανές πηγές χρηματοδότησης, ώστε να διασφαλίζεται η σταθερότητα κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων κινητικότητας.

Συγκεκριμένα, οι προϋποθέσεις για την απόκτηση της διαπίστευσης Erasmus είναι η συνάφεια του φορέα με τον τομέα της νεολαίας, το στρατηγικό σχέδιό του και το επίπεδο διαχείρισης και συντονισμού που έχει σε σχέση με δράσεις που αναλαμβάνει.

Χρηματοδότηση για φορείς με διαπίστευση Erasmus

Οι φορείς με διαπίστευση Erasmus έχουν απλοποιημένη πρόσβαση στην Key Action 1 για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η διαπίστευση και οι ετήσιες επιχορηγήσεις τους βασίζονται σε κριτήρια όπως:

 • Η επίδοση, όπως καθορίζεται από αναφορές και ελέγχους.
 • Οι ετήσιες εθνικές προτεραιότητες.
 • Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός για την Key Action 1.

Σε κάθε περίπτωση, η πρόσβαση των οργανισμών στη χρηματοδότηση και η κατανομή της επιχορήγησης καθορίζεται στις ετήσιες προσκλήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στους οδηγούς του προγράμματος.

Πώς κάνετε αίτηση για διαπίστευση Erasmus

Για να κάνετε αίτηση, πρέπει να έχετε λογαριασμό EU Login και κωδικό OID. Κάνετε αίτηση έως 31.12.2021 μέσα από το περιβάλλον του Web Forms. Αναφέρετε το επιχειρησιακό σχέδιό σας που μπορεί να καλύπτει περίοδο 3-7 ετών και ενημερώνεται τακτικά για να διασφαλίζεται ο ρεαλιστικός σχεδιασμός του.

Εάν δεν έχετε κωδικό OID, συνδέεστε στην πλατφόρμα Erasmus+ and European Solidarity Corps. Επιλέγετε Register My Organisation και κάνετε εγγραφή μόνο την πρώτη φορά. Όταν την ολοκληρώσετε, λαμβάνετε τον μοναδικό κωδικό ταυτοποίησης που χρειάζεστε. Με αυτόν κάνετε αίτηση για χρηματοδότηση σε όποια περίοδο υποβολής αιτήσεων επιθυμείτε.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τα Rules of application και Quality Standards του Erasmus Accreditation στον τομέα της Νεολαίας.