Προθεσμίες Υποβολής Αιτήσεων

Για την ΚΑ1

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

R1

12.02

01.05- 30.09

R2

30.04

01.08- 31.12

R3

01.10

01.01- 31.05

*Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι τις 12.00 μ.μ. ώρα Βρυξελλών


Για την ΚΑ2

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

R1

12.02

01.06- 30.09

R2

30.04

01.09- 31.01

R3

01.10

01.02- 31.05

*Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι τις 12.00 μ.μ. ώρα Βρυξελλών


Για την ΚΑ3

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

R1

12.02

01.05- 30.09

R2

30.04

01.08- 31.12

R3

01.10

01.01- 31.05

*Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά το αργότερο μέχρι τις 12.00 μ.μ. ώρα Βρυξελλών

 Ποια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθήσει ένας φορέας ο οποίος, λόγω τεχνικού προβλήματος, δεν μπόρεσε να υποβάλει εμπρόθεσμα την ηλεκτρονική του αίτηση;

Σε περίπτωση τεχνικού προβλήματος που οφείλεται στην κεντρική βάση δεδομένων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο αιτών δεν μπορεί να υποβάλει εμπρόθεσμα την ηλεκτρονική του αίτηση, η ΕΜΣ ελέγχει εάν οι λόγοι καθυστέρησης πληρούν αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Ύπαρξη απόδειξης ότι έχει πραγματοποιηθεί προσπάθεια υποβολής της αίτησης πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής, όπως ορίζεται από τον Οδηγό Προγράμματος για κάθε συγκεκριμένη περίοδο υποβολής αιτήσεων.
  • Έγγραφη ενημέρωση προς την ΕΜΣ εντός δύο ωρών από το πέρας της προθεσμίας υποβολής.
  • Αποστολή της αίτησης προς την ΕΜΣ, μέσω ηλεκτρονικής επιστολής, εντός δύο ωρών από το πέρας της προθεσμίας υποβολής στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasmusplus-youth@inedivim.gr