Εθνικές Προτεραιότητες 2020

ΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 2020 – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS+ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΝΕΟΛΑΙΑ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΩΜΑ ΑΛΛΗΛΛΕΓΓΥΗΣ

priorities

  • Ενίσχυση της ενεργούς συμμετοχής των νέων, ιδιαίτερα αυτών που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες καθώς και νεών με λιγότερες ευκαιρίες (πχ νέοι NEET’s – Not in Education, Employment or Training, νέοι μακροχρόνια άνεργοι, νέοι που ζουν σε απομακρυσμένες και δυσπρόσιτες περιοχές, νέοι που ανήκουν σε κοινωνικά περιθωριοποιημένες ομάδες). Παροχή υποστήριξης στις προαναφερόμενες ομάδες νέων με σκοπό τη βελτίωση των δεξιοτήτων τους και της προσωπικής τους ανάπτυξης, έτσι ώστε να είναι σε θέση να ενεργούν αποτελεσματικά στον τομέα της νεολαίας, της κοινωνίας των πολιτών και της αγοράς εργασίας.
  • Εστίαση σε σχέδια που εμπλέκουν νέους μετανάστες, πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο ή στοχεύουν στην ένταξη των προαναφερόμενων ομάδων στόχου, με έμφαση στις περιοχές κοντά στα σύνορα που υποδέχονται πρώτες μεταναστευτικές ροές. Στόχος είναι η ενδυνάμωση του αισθήματος αλληλεγγύης, που ήδη υφίσταται στην ελληνική κοινωνία, αναγνωρίζοντας τη σημασία της εργασίας με εθελοντές, youth workers, και οργανισμών νεολαίας, καθώς και με την κοινωνία των πολιτών γενικότερα.
  • Ενδυνάμωση της συμμετοχής των νέων μέσα από την ενεργό δέσμευση τους στις τοπικές τους κοινωνίες. Κύριος στόχος είναι η ενίσχυση των κοινωνικών δεξιοτήτων, της κριτικής τους σκέψης, καθώς και της ικανότητας των νέων για λήψη αποφάσεων. Προτεραιότητα θα δοθεί σε σχέδια που προσφέρουν την ευκαιρία στους νέους, μέσα από δραστηριότητες μη τυπικής μάθησης, για να ενισχύσουν την συμμετοχή τους στη δημοκρατική ζωή, καθώς και να ενεργοποιηθούν ως μέλη της κοινωνίας των πολιτών.
  • Υποστήριξη σχεδίων που έχουν ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων σχετικά με το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή και τις προκλήσεις που απορρέουν ως αποτέλεσμα αυτής. Προτεραιότητα θα δοθεί σε σχέδια που προτείνουν και προωθούν βιώσιμες και καινοτόμες πρακτικές με στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας όπως και τη χρήση ανανεώσιμων και περιβαλλοντικά φιλικών πηγών ενέργειας, τη μείωση παραγωγής απορριμμάτων και αποβλήτων μέσω της επαναχρήσης, ανακύκλωσης, κομποστοποίησης, τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω της χρήσης φιλικών προς το περιβάλλον υλικών στη δόμηση και στην καθημερινή ζωή, καθώς και κάθε είδους προτάσεων διατροφής και διαβίωσης που προωθούν ένα βιώσιμό τρόπο ζωής με σεβασμό προς τη γη, τον άνθρωπο και τη δίκαιη μοιρασιά. Το Πρόγραμμα θα υποστηρίξει επίσης την ανάπτυξη ικανοτήτων και μεθοδολογιών στους σχετικούς τομείς, με στόχο τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην αλλαγή του κλίματος.
  • Προώθηση δράσεων που ενισχύουν τις δεξιότητες επιχειρηματικότητας και ενδυναμώνουν το ρόλο του youth work αναφορικά με την ανάπτυξη των ικανοτήτων των νέων, αυξάνοντας έτσι τις ευκαιρίες απασχόλησης, ανάπτυξης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Στο ίδιο πλαίσιο, θα υποστηριχθούν σχέδια που προωθούν την απόκτηση νέων ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων που απαιτούνται τόσο για την ενίσχυση των προαναφερόμενων, όσο και της προσωπικής, κοινωνικής και εκπαιδευτικής ανάπτυξης των νέων.