Μέτρα για blended και virtual mobility

Η πανδημία COVID-19 επηρέασε εγκεκριμένα σχέδια και δραστηριότητες δικαιούχων, φορέων και συμμετεχόντων. Το Erasmus+ / Youth ακολουθεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό και συνεχίζει να δίνει ευκαιρίες κινητικότητας με την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Σε αυτό το πλαίσιο ενθαρρύνει την υλοποίηση δραστηριοτήτων που περιλαμβάνουν blended (μεικτή) και virtual (εικονική) κινητικότητα.

Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα από τις αλλαγές που προτείνει επιδιώκει την ασφάλεια και την προστασία των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα με την τήρηση όλων των μέτρων που κάθε κράτος μέλος λαμβάνει για τον περιορισμό της πανδημίας.

Προσαρμόζει τις αρχές του Erasmus+ / Youth σε μια κατάσταση πρωτόγνωρη και προτείνει κανόνες και διαδικασίες ώστε το πρόγραμμα να συνεχίσει να δίνει ευκαιρίες σε νέους από όλη την Ευρώπη.

Μέτρα ευελιξίας για κάθε Key Action

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σάς δίνει τη δυνατότητα για κάθε Βασικής Δράσης να επιλέξετε τον τρόπο που θα υλοποιήσετε τις δραστηριότητες για το εγκεκριμένο σχέδιό σας.

Συγκεκριμένα, λαμβάνει μέτρα ευελιξίας που προσαρμόζονται στις ανάγκες, τις αρχές και τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα κάθε δράσης.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για δυνατότητες: